Pravilnici, Zakoni, Planovi nabavke


BITNI PROPISI I ZAKONSKI AKTI
POVEZANI DOKUMENTI
  • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH
  • UPUTSTVO ZA PRIPREMU MODELA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA
  • UPUTSTVO O USLOVIMA I NAČINU OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA I DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U INFORMACIONOM SISTEMU „E-NABAVKE“
  • PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA U JAVNOM PREDUZEĆU “GRIJANJE” D.O.O. ZENICA