Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na upražnjena radna mjesta: “Pravnik za zastupanje” i “Referent za prodaju” , na određeno vrijeme u JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na upražnjena radna mjesta: “Pravnik za zastupanje” i “Referent za prodaju” , na određeno vrijeme u JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

Na osnovu Odluke Uprave Javnog preduzeća  „Grijanje“ d.o.o. Zenica o potrebi prijemau radni odnos u Javnom preduzeću  „Grijanje“ d.o.o. Zenica,  broj: 15570/23 od 20.11.2023. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS/OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

I

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica raspisuje javni konkurs/oglas za prijem radnika u radni odnos  na određeno vrijeme na period do dvanaest (12) mjeseci, na radna mjesta, kako slijedi:

 1. Pravnik za zastupanje – jedan (1) izvršilac,
 2. Referent za prodaju – jedan (1) izvršilac.

Prijem radnika u radni odnos vrši sa na puno radno vrijeme.

II

Prijava na javni konkurs/oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijave na javni konkurs/oglas, moraju da ispunjavaju opće i posebne uslove i to:

 • OPĆI USLOVI:
 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 • POSEBNI USLOVI:

Radno mjesto pod rednim brojem 1. – Pravnik za zastupanje

 • VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani pravnik, Pravni fakultet,
 • poznavanje rada na računaru,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.

Opis poslova radnog mjesta:

Proučava zakone i prati propise, te pruža pravnu pomoć organima upravljanja i radnicima, učestvuje u izradi radnih materijala, nacrta i prijedloga svih normativnih akata Preduzeća, obavlja stručne poslove punomoćnika Preduzeća pred nadležnim organima/sudovima, u svim sporovima i odnosima imovinsko, odnosno građansko-pravnog karaktera, učestvuje u poslovima obrade tužbi i izvršenja radi naplate potraživanja, pruža stručnu pomoć strankama-potrošačima, izrađuje sve vrste sporazuma o izmirenju duga potrošača, učestvuje u izradi i unapređenju programa u elektronskoj obradi podataka za tužene potrošače, učestvuje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga ugovora u konkretnom odnosu ili tipskih ugovora, izrađuje sve vrste podnesaka za nadležan sud i odgovore potrošačima pravnog karaktera, priprema i obrađuje tužbe i sudska izvršenje, kompletira dokumentaciju za tužbe i sudska izvršenje, evidentira pristiglu poštu, tužbe i sudska izvršenje, priprema podatke za periodični izvještaja o tuženim potrošačima, sarađuje sa Službom za ekonomske poslove kod pripremanja i obrade tužbe i sudska izvršenja, obavlja i druge pravne poslove po nalogu Šefa Odjeljenja za pravne poslove i Rukovodioca Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove, kao i Uprave Preduzeća.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 1.530,19 KM.

Radno mjesto pod rednim brojem 2. – Referent za prodaju

 • IV. stepen stručne spreme, ekonomske struke, tehničke struke,
 • poznavanje rada na računaru,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.

Opis poslova radnog mjesta:

Prezentacija i prodaja usluga i mogućnosti Preduzeća, posredovanje pri sklapanju ugovora s korisnika – pravnim licima, kontaktiranje poslovnih subjekata po pitanju redovnog plaćanja, koordinacija naplate potraživanja i utuženja korisnika – pravnih lica, kompletiranje i arhiviranje dokumentacije, te ažuriranje evidencije aktivnih korisnika – pravnih lica po upućenim zahtjevima i dopisima, učestvuje u kontroli bespravnih priključenja, sarađuje sa Službom za pravne, kadrovske i opšte poslove na pokretanju procesa utuženja korisnika – pravnih lica neplatiša, izrada izvještaja i priprema spiskova za utuženja korisnika – pravnih lica neplatiša, kontroliše sintetičke i analitičke podatke vezane za obračun obaveza korisnika – pravnih lica i prosljeđuje na obradu u računovodstvo, priprema i kontroliše fakture za korisnike – pravna lica, te otklanja greške na istim, priprema podataka za izradu finansijskih analiza i izvještaja za potrebe Uprave i Nadzornog odbora, radi i postupa po Upustvima i naredbama koje sačini Služba za ekonomske poslove i Uprava Preduzeća, obavlja ostale poslove po nalogu i instrukcijama Šefa odjeljenja za komercijalne poslove i Rukovodioca Službe za ekonomske poslove.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 1.031,66 KM.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz javnog konkursa/oglasa, kandidati su dužni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumentacije, kako slijedi:

 • potpisanu prijavu na javni konkurs/oglas, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, naziv radnog mjesta iz javnog konkursa/oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, kontakt telefon i e-mail adresu,
 • potpisanu biografiju (CV) koja sadrži lične i poslovne reference,
 • izvod iz matične knjige rođenih (trajni),
 • potvrda o prebivalištu (CIPS), ne starija od 6 (šest) mjeseci,
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • svjedočanstvo/diplomu o završenom obrazovanju, kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto iz javnog konkursa/oglasa,
 • potvrda/uvjerenje izdato od poslodavca, kao dokaz o radnom iskustvu u struci i/ili potvrda/uvjerenje kandidata koji su obavili stručno usavršavanje (volonterski rad), nakon sticanja potrebne stručne spreme za radno mjesto iz javnog konkursa/oglasa,
 • potvrda izdata od nadležnog Kantonalnog poreznog ureda, Porezne uprave Federacije BiH (obrazac JS3600/JS3610), na osnovu koje se može dokazati da je kandidat bio u radnom odnosu odnosno volonterskom radu za period za koji je izdata potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu,
 • potvrda/uvjerenje/certifikat ili druga odgovarajuća isprava, kao dokaz o poznavanju rada na računaru.

Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavio, dostavlja izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru.

III

Kandidati koji uz prijavu na javni konkurs/oglas dostavljaju ovjerene fotokopije, iste ne mogu biti starije od  6 (šest) mjeseci,računajući do dana objave javnog konkursa/oglasa.

Kandidati uz prijavu na javni konkurs/oglas i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata.

IV

Kandidati prijavljeni na radno mjesto pod rednim brojem 1. Pravnik za zastupanje

Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto pod rednim brojem 1. Pravnik za zastupanje, bit će pozvani na pismeni i usmeni stručni ispit, za čiju pripremu je potrebna literatura, kako slijedi: Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 8/2005, 81/2008, 22/2009 i 109/2012), Zakon o komunalnim djelatnostima ZDK („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 17/08, 9/11), Zakon o parničnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06, 98/15), Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 32/2003, 52/2003 – ispr., 33/2006, 39/2006 – ispravka,39/2009, 35/2012 i 46/2016 i “Službeni glasnik BiH”, br. 42/2018 – odluka Ustavnog Suda), Zakon o prekršajima Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/2014 i “Sl. glasnik BiH”, br. 41/2022 – odluka Ustavnog suda BiH i 68/2022 – odluka Ustavnog suda BiH), Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim  grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže („Službene novine općine Zenica“ broj 7/02, 6/13, 9/17, 4/18, 9/22).

Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto, što dokazuju priloženom dokumentacijom, će o terminu i mjestu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet (5) dana prije održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita, a ista obavijest bit će postavljena na web stranicu Preduzeća i oglasnu tablu Preduzeća.

Ako kandidat ne pristupi pismenom i usmenom stručnom ispitu u tačno zakazanom terminu i mjestu, smatrat će se da je odustao od dalje konkursne/oglasne procedure

Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti pri čemu se svaki tačan odgovor boduje sa pet bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 15 bodova, smatra se da kandidat nije položio stručni ispit i isti ne učestvuje u daljem postupku.

Usmeni stručni ispit se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Konačno ocjenjivanje kandidata vrši se zbrajanjem bodova sa pismenog i usmenog stručnog ispita.

Nakon održanog pismenog i usmenog stručnog ispita, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na pismenom i usmenom stručnom ispitu.

Komisija dostavlja Upravi preduzeća izvještaj o provedenom postupku i listu uspješnih kandidata koja ujedno predstavlja i rezervnu listu.

V

Kandidati prijavljeni na radno mjesto pod rednim brojem 2. Referent za prodaju

Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto pod rednim brojem 2. Referent za prodaju, bit će pozvani na intervju. 

Kandidati će o terminu i mjestu održavanja intervjua, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua, a ista obavijest bit će postavljena na web stranicu Preduzeća i oglasnu tablu Preduzeća.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu u tačno zakazanom terminu i mjestu, smatrat će se da je odustao od dalje konkursne/oglasne procedure.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto, što dokazuju priloženom dokumentacijom, komisija će obaviti intervju u vidu usmenog razgovora u toku kojeg će se upoznati sa dosadašnjim poslovima koje su kandidati obavljali i njihovim kvalifikacijama za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog konkursa/oglasa.

Nakon održanogintervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu.

Komisija dostavlja Upravi preduzeća izvještaj o provedenom postupku i listu uspješnih kandidata koja ujedno predstavlja i rezervnu listu.

VI

 Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.

Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od tri dana od dana prijema rješenja o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao.   

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.

VII

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme na period do dvanaest (12) mjeseci.  

VIII

Obavijest o javnom konkursu/oglasu bit će objavljena u dnevnom listu “Oslobođenje”, a integralni tekst javnog konkursa/oglasa bit će objavljen na web stranici Grada Zenica, web stranici Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna integralni tekst javnog konkursa/oglasa objaviti isti dan na svojoj web stranici.

Javni konkurs/oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave obavijesti o javnom konkursu/oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Kontakt telefon za davanje dodatnih informacija: 032/206-980.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom, na adresu i sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica

Ul. Bilmišće br. 107

72 000 Zenica

„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/OGLAS ZA RADNO MJESTO:

                                 _________________________________________________________

(navesti redni broj i puni naziv radnog mjesta iz javnog konkursa/oglasa)

NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji nisu pozvani na pismeni/usmeni sručni ispit/intervju, odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.