Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na upražnjena radna mjesta na neodređeno u JP “Grijanje” d.o.o. Zenica uz probni rad.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na upražnjena radna mjesta na neodređeno u JP “Grijanje” d.o.o. Zenica uz probni rad.

Na osnovu Odluke Uprave Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica o raspisivanju javnog oglasa radi prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „Grijanje“ d.o.o. Zenica, broj: 12460/23 od 26.09.2023. godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

I.

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica, raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, na radna mjesta, kako sljedi:

 1. Referent za evidenciju tužbi i izvršenja/Arhivar – jedan (1) izvršilac,
 2. Referent za likvidaturu i fakturisanje – jedan (1) izvršilac,
 3. Referent održavanja – jedan (1) izvršilac,
 4. II Bravar za regulaciju – jedan (1) izvršilac,
 5. II Bravar – jedan (1) izvršilac.

Prijem radnika u radni odnos vrši sa na puno radno vrijeme.

II.

Prijava na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijave na javni oglas, moraju da ispunjavaju opće i posebne uslove i to:

 1. OPĆI USLOVI:
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 4. da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 • POSEBNI USLOVI:

Radno mjesto pod rednim brojem 1. – Referent za evidenciju tužbi i izvršenja/Arhivar

 • IV. stepen stručne spreme, svih usmjerenja upravne škole, ekonomske škole ili gimnazije,
 • poznavanje rada na računaru,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva nakon završene škole.

Opis poslova radnog mjesta: vodi evidenciju tuženih potrošača, zaključenih sporazuma o vansudskom poravnanju, prigovora potrošača i druge evidencije vezano za tužene potrošače, u sveskama i elektronskoj obradi podataka, vodi evidenciju pristiglih odluka i rješenja od nadležnog suda, vodi evidenciju svih podnesaka dostavljenih nadležnom sudu i vraćenih sa suda, arhivira tužbe i ostale spise i podneske za potrebe Odjeljenja za pravne poslove, sarađuje i učestvuje u izradi tužbi i opomena sa referentom za pripremu tužbi i utuženja, daje sve vrste podataka pri izradi periodičnog izvještaja o tuženim potrošačima, odgovoran je za evidenciju i arhiviranje tužbi, spisa i ostalih podnesaka, kada se ispune tehnički uslovi dokumentaciju će skenirati, te arhivirati i u elektronskoj formi, obavlja i druge pravne poslove po nalogu šefa Odjeljenja i rukovodioca Službe.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 980,35 KM.

Radno mjesto pod rednim brojem 2. – Referent za likvidaturu i fakturisanje

 • IV. stepen stručne spreme, ekonomske struke, gimnazija,
 • poznavanje rada na računaru,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.

Opis poslova radnog mjesta: likvidatura ulaznih i izlaznih faktura, ispostavljanje naloga za plaćanje prema

Odjeljenju za finansijske poslove, izdavanje interventnih računa po odobrenim zahtjevima za priključenje, isključenje kao i druge radove na mreži grijanja, priprema računa za interventne radove, izrada cjenovnika i primjena istog za određeni period, provjera cijena na ulaznim fakturama prema ugovorenim cijenama dobavljača, prikupljanje zakašnjelih faktura od dobavljača, radi i postupa po uputstvima i naredbama koje sačini Služba za ekonomske poslove i Uprava Preduzeća, obavlja ostale poslove po nalogu i instrukcijama šefa Odjeljenja za komercijalne poslove i rukovodioca Službe za ekonomske poslove.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 956,09 KM.

Radno mjesto pod rednim brojem 3. – Referent održavanja

 • IV. stepen stručne spreme, tehničke struke,
 • poznavanje rada na računaru,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

Opis poslova radnog mjesta: planira i organizira tehnički pregled i registraciju vozila, prati i analizira

potrošnju goriva i maziva po pojedinim vozilima te pravi periodični izvještaj i o tome izvještava upravu, evidentira redovne servise i održavanje vozila, te pravi periodični izvještaj o stanju pojedinih vozila, pripremanje neispravnih alata i uređaja za komisijski pregled i otpis, pokreće nabavku rezervnih dijelova, guma za održavanje vozila, vodi evidencije i pravi periodični plan tekućeg i preventivnog održavanja alata i uređaja za koje je to predviđeno (bušilice, brusilice, dizalice, agregati i dr.), pokreće proceduru kalibracije tahografa za vozila za koja je to neophodno, pokreće opravak aparata i uređaja čiji se kvar ne može otkloniti u preduzeću, pokreće obnavljanja utrošenih rezervnih dijelova i novih aparata i uređaja i sredstvima za rad, obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi po nalogu šefa Odjeljenja za pripremu rada i rukovodioca Službe za razvoj i investicije i pripremu rada.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 980,35 KM.

Radno mjesto pod rednim brojem 4. – II Bravar za regulaciju

 • III. stepen stručne spreme, instalater centralnog grijanja, bravar,
 • vozač „B“ kategorije,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.

Opis poslova radnog mjesta: obavlja manje složene poslove kod puštanja vode u vrelovodne i toplovodne instalacije (hladna proba), obavlja manje složene poslove kod puštanja TPS-a u topli režim zagrijavanja (puštanje TPS-a, odzračivanje objekata, dopuna objekata na potrebni pritisak, provjera zaporno regulacione armature u TPS-a), obavlja manje složene poslove na sekundarnim instalacijama u objektu prema radnom nalogu (priključenje i isključenje prostora, zamjena ventila i navijaka, zamjena štrang ventila, zamjena ili prepakivanje grejnih tijela, zamjena odzračnih ventila), vrši svakodnevnu kontrolu, obilazak i provjeru stanja parametara i kontrolu opreme u TPS-a svog terena, u periodu izvan grejne sezone vrši remont TPS-a, šahtova i radi na održavanju i antikorozivnoj zaštiti vodova, pomaže kod intervencija i radnji na osnovu reklamacija potrošača koje dobiva od dispečerske službe, obavlja i sve druge poslove u okviru znanja i stručnosti po nalogu poslovođe RJ Distribucija i proizvodnja i dispečera.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 922,12 KM.

Radno mjesto pod rednim brojem 5. – II Bravar

 • III. stepen stručne spreme, mašinske struke, instalater centralnog grijanja, bravar,
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.

Opis poslova radnog mjesta: pomaže kod montaže i remonta TPS-a i vrelovoda na terenu, pomaže kod defektaže, servisiranja i zamijene regulaciono zaporne opreme pumpi i ostalih uređaja, pomaže kod čišćenja i odmašćivanja, kao i antikorozivne zaštite opreme i uređaja, pomaže u radu grupe na rekonstrukciji vrelovoda ili rekonstrukciji TPS-a, pomaže u radu na kućnim instalacijama po nalozima, vrši jednostavnije poslove montaže i demontaže regulaciono zaporne armature, te alata i uređaja, pomaže pri utovar i istovar materijala i opreme u skladišnom prostoru i na radilištu, obavlja sve vrste bravarskih radioničkih poslova u okviru preduzeća, pomaže na poslovima popravke i održavanja ručnih alata iz alatnice (bušilice, brusilice …), pomaže pri transportu i uskladištenju opreme, alata i uređaja, obavlja i druge poslove u domenu svoje stručnosti po nalogu poslovođe RJ Mašinsko održavanje.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 883,30 KM.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz javnog oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

–     potpisanu prijavu na javni oglas, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, naziv radnog  

      mjesta iz javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu,

      datum prijave, kontakt telefon i e-mail adresu,

–     potpisanu biografiju (CV) koja sadrži lične i poslovne reference,

–     izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),

–     uvjerenje o državljanstvu,

 • svjedočanstvo/diplomu o završenom obrazovanju, kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto iz javnog oglasa,
 • potvrda/uvjerenje koje je izdato od ranijeg poslodavca, kao dokaz o radnom iskustvu u struci i sličnim poslovima, a koja treba da sadrži naziv radnog mjesta na kojem je radio sa periodom trajanja rada, kraćim opisom poslova koje je obavljao na navedenom radnom  mjestu i stručnom spremom predviđenom za to radno mjesto, kao uslov za zasnivanje radnog odnosa, odnosno za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog oglasa,
 • uvjerenje o osiguranju na propisanom obrascu JS3610, izdato od nadležnog Kantonalnog poreznog ureda, Porezne uprave Federacije BiH, na osnovu kojeg se može dokazati da je kandidat bio prijavljen na obavezna osiguranja kod poslodavca za isti period za koji mu je poslodavac izdao potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu,
 • potvrda/uvjerenje/certifikat ili druga odgovarajuća isprava, kao dokaz o poznavanju rada na računaru – za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2. i 3.,  
 • vozačka dozvola „B“ kategorije – za radno mjesto pod rednim brojem 4.

Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavio, dostavlja izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru.

III.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci,računajući do dana objave javnog oglasa, osim za rodni list-za koji je neograničen rok važenja odnosno datum izdavanja.

Kandidati uz prijavu na javni oglas i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata.

IV.

Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će pozvani na intervju. 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove po prijavama za radno mjesto što dokazuju priloženom dokumentacijom koja se razmatra, komisija će obaviti intervju u vidu usmenog razgovora u toku kojeg će se upoznati sa dosadašnjim poslovima koje su kandidati obavljali i njihovim kvalifikacijama za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog oglasa.

Kandidati će o terminu i mjestu održavanja intervjua, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua, a ista obavijest bit će postavljena na web stranicu Preduzeća i oglasnu tablu Preduzeća.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu u tačno zakazanom terminu i mjestu, smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure.

            Nakon održanogintervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu.

            Komisija dostavlja Upravi preduzeća izvještaj o provedenom postupku i listu uspješnih kandidata koja ujedno predstavlja i rezervnu listu.

V.

            Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.

            Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od tri dana od dana prijema rješenja o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao.   

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.

VI.

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od dva (2) mjeseca. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

VII.

            Obavijest o javnom oglasu bit će objavljena u dnevnom listu “Oslobođenje”, a integralni tekst javnog oglasa bit će objavljen na web stranici Grada Zenica, web stranici Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna integralni tekst javnog oglasa objaviti isti dan na svojoj web stranici.

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave obavijesti o javnom oglasu u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 032/206-980.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom, na adresu i sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica

Ul. Bilmišće br. 107

72 000 Zenica

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO:

                                 _________________________________________________________

(navesti redni broj radnog mjesta i puni naziv radnog mjesta iz javnog oglasa)

NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji nisu pozvani na intervju, odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.