Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Zaštita na radu – LOT 3 – Obuka radnika koji prevoze i rukuju plinovima i lako zapaljivim tečnostima.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge: Zaštita na radu – LOT 3 – Obuka radnika koji prevoze i rukuju plinovima i lako zapaljivim tečnostima.