JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos: II Zavarivač-elektrolučni-(II grupa)- na neodređeno vrijeme.

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos: II Zavarivač-elektrolučni-(II grupa)- na neodređeno vrijeme.

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica, raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos  na upražnjeno radno mjesto, i to: II Zavarivač-elektrolučni-(II grupa)- na neodređeno vrijeme,uz uslov probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca.

Prijem radnika u radni odnos vrši sa na puno radno vrijeme.

Prijava na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijave na javni oglas, moraju da ispunjavaju opće i posebne uslove i to:

 1. OPĆI USLOVI:
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
 1. POSEBNI USLOVI:
 • III stepen stručne spreme, mašinske struke-zavarivač,
 • Atest za zavarivanje (TIG ili MIG ili REL),
 • najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci i sličnim poslovima.

Opis poslova radnog mjesta: obavlja manje složene zavarivačke poslove na montaži, rekonstrukciji i

popravci vrelovoda, TPS-a i kućnih priključaka postupcima TIG, MIG i REL , radi u grupi na radovima gdje se montaža vrši zavarivanjem, pomaže pri izvođenju poslova u većim grupama na rekonstrukciji vrelovoda i TPS-a, preuzima i nadzire pripremu materijala i alata za zavarivanje različitim postupcima, obavlja poslove zavarivanja u radionici (izrada oslonaca, lučnih segmentnih koljena, masivnih konstrukcija i dr.), vrši rezanje, pripremu i montažu svih čeličnih, profilnih i limenih konstrukcija, pomaže u radovima veće grupe na obimnijim zahvatima montaže, obnavlja manje intervencije na kućnim instalacijama po nalogu, pomaže pri utovaru i istovaru materijala i opreme u radionici i na radilištu, obavlja i druge poslove u domenu svoje stručnosti i sposobnosti po nalogu poslovođe Radne jedinice Mašinsko održavanje.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 965,81 KM.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz javnog oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

–     potpisanu prijavu na javni oglas, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, naziv radnog  

      mjesta iz javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu,

      datum prijave i ukoliko posjeduje kontakt telefon i e-mail adresu,

–     potpisanu biografiju (CV) koja sadrži lične i poslovne reference,

–     izvod iz matične knjige rođenih (rodni list),

–     uvjerenje o državljanstvu,

 • svjedočanstvo/diplomu o završenom obrazovanju, kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto iz javnog oglasa,
 • potvrda/uvjerenje koje je izdato od ranijeg poslodavca, kao dokaz o radnom iskustvu u struci i sličnim poslovima, a koja treba da sadrži naziv radnog mjesta na kojem je radio sa periodom trajanja rada, kraćim opisom poslova koje je obavljao na navedenom radnom mjestu  i stručnom spremom predviđenom za to radno mjesto, kao uslov za zasnivanje radnog odnosa, odnosno za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog oglasa,
 • uvjerenje o osiguranju na propisanom obrascu JS3610, izdato od nadležnog Kantonalnog poreznog ureda, Porezne uprave Federacije BiH, na osnovu kojeg se može dokazati da je kandidat bio prijavljen na obavezna osiguranja kod poslodavca za isti period za koji mu je poslodavac izdao potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu,
 • Atest za zavarivanje (TIG ili MIG ili REL),
 • ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje izdato od nadležne zdravstvene ustanove (dostavlja kandidat koji bude izabran, prije početka rada).

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, računajući do dana objave javnog oglasa, osim za rodni list-za koji je neograničen rok važenja odnosno datum izdavanja. Atest mora biti sa periodom važenja minimalno 6 mjeseci od dana objave javnog oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Kandidati uz prijavu na javni oglas i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata.

Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će pozvani na intervju. 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove po prijavama za radno mjesto (što dokazuju priloženom dokumentacijom), komisija će obaviti intervju u vidu usmenog razgovora u toku kojeg će se upoznati sa dosadašnjim poslovima koje su kandidati obavljali i njihovim kvalifikacijama za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog oglasa.

Kandidati će o terminu održavanja intervjua, biti obaviješteni na adresu prebivališta kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet (5) dana prije održavanja intervjua.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu u tačno zakazano vrijeme smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure.

Nakon održanog intervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu.

Komisija dostavlja Upravi preduzeća izvještaj o provedenom postupku i listu uspješnih kandidata koja predstavlja rezervnu listu.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave.

Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od tri dana od dana prijema rješenja o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao.   

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet (5) dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od dva (2) mjeseca. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

 Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Grada Zenica, web stranici Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna javni oglas objaviti isti dan na svojoj web stranici.

 

Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 032/206-980.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom, na adresu i sa naznakom:

 

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica

Ul. Bilmišće br. 107

72 000 Zenica

 

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO:

                                           _______________________________________________

(navesti puni naziv radnog mjesta iz javnog oglasa)

NE OTVARATI“

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Kandidati koji nisu pozvani na intervju, odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.