JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada (Savjetnik Uprave za pravne i ekonomske poslove)

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada (Savjetnik Uprave za pravne i ekonomske poslove)

Na osnovu Odluke Uprave Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica o potrebi prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „Grijanje“ d.o.o. Zenica, broj: 4871/21 od 09.04.2021. godine, Uprava Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
uz uslov probnog rada

I.

U Javnom preduzeću „Grijanje“ d.o.o. Zenica, vrši se prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada, na radno mjesto:

 • Savjetnik Uprave za  pravne i ekonomske poslove – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci.

Prijem radnika u radni odnos vrši sa na puno radno vrijeme.

II.

Prijavljivanje na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:

OPĆI USLOVI:

 • da je stariji od 18 godina,
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.

POSEBNI USLOVI:

 • završen ekonomski ili pravni fakultet, VII stepen stručne spreme, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik, 
 • najmanje 3 godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 • certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala kojeg izdaje Vlada Federacije BiH.

        Kratak opis poslova: daje stručnu pomoć u unapređenju organizacije pravnih i ekonomskih poslova u Preduzeću, predlaže Upravi izmjene i dopune akata preduzeća (Statuta, pravilnika i poslovnika) u skladu sa novim zakonskim rješenjima, predlaže Upravi izmjene i dopune organizacione strukture Preduzeća na osnovu ukazanih potreba, učestvuje u izradi svih akata Preduzeća (Statuta, pravilnika, poslovnika), razmatra nacrte zakona i odluka iz oblasti komunalne djelatnosti i u toku rasprave predlaže dopunu istih u skladu sa interesima Preduzeća, razmatra nacrte ugovora sa dobavljačima, te prema potrebi daje primjedbe i sugestije na unapređenju istih, u sporovima iz radnih odnosa i naknadi štete aktivno učestvuje u pripremi tužbe, odnosno odgovora na tužbu i daje smjernice za vođenje postupka punomoćniku preduzeća ili advokatu, razmatra radne verzije izvještaja, informacija i plana poslovanja Preduzeća, odluka, te predlaže eventualne promjene i dopune istih, po potrebi kao izvjestilac prisustvuje sjednici Nadzornog odbora, prati primjenu zakona i drugih propisa iz oblasti pravne i ekonomske struke i daje stručno mišljenje o primjeni istih, obavlja i druge poslove prema ukazanoj potrebi i po nalogu Uprave preduzeća.

Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 1.745,67 KM.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu sa kraćom biografijom odnosno CV,
 • rodni list,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove odnosno ljekarsko uvjerenje (dostavlja kandidat koji bude izabran prije početka rada),
 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima,
 • uvjerenje/potvrdu/certifikat o položenom kursu iz poznavanja rada na računaru,
 • certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala kojeg izdaje Vlada Federacije BiH. 

III.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci računajući do dana objave javnog oglasa.

Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata.

Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će pozvani na pismeni i usmeni stručni ispit uz   pripremu za ispit na osnovu literature, kako slijedi: Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH, Zakon o privrednim društvima u Federaciji BiH, Zakon o radu u Federaciji BiH, Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o obligacionim odnosima, Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede Grada Zenica, Okvirni kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju Federacije BiH, Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice daljinskim grijanjem i Uslova za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz vrelovodne mreže, Zakon o finansijskom poslovanju, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o deviznom poslovanju, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakon o poreznoj upravi, Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Uredba o raspolaganju gotovim novcem, Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti pri čemu se svaki tačan odgovor boduje sa pet bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 15 bodova, smatra se da kandidat nije položio stručni ispit i isti ne učestvuje u daljem postupku.

Usmeni stručni ispit/intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.

Kandidati će o terminu održavanja pismenog i usmenog ispita biti obaviješteni na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

            Nakon održanog intervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu.

Kandidati sa kojima bude obavljen intervju bit će pismeno obaviješteni o ishodu oglasa.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/423-097, lokal 133.

IV.

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

V.

            Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.

VI.

            Javnioglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Grada Zenica, Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

            Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom  listu “Oslobođenje”.

            Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu i sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica
Ul. Bilmišće br. 107
72 000 Zenica

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO SAVJETNIK UPRAVE ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE NE OTVARATI“

            Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

            Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

            Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.