JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

Na osnovu Odluke Uprave Javnog preduzeća „Grijanje” d.o.o. Zenica o potrebi prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „Grijanje” d.o.o. Zenica, broj : 15929/20/HA od 11.12.2020. godine, Uprava Javnog
preduzeća „Grijanje” d.o.o. Zenica, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
uz uslov probnog rada

I.

U radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada, primit će se radnik na radno mjesto, i to:
Stručni saradnik za javne nabavke – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci,
Prijem radnika u radni odnos vrši sa na puno radno vrijeme.

II.


Prijavljivanje na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.
Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:
OPĆI USLOVI:
– da je stariji od 18 godina,
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.

POSEBNI USLOVI:
– završen Ekonomski ili Pravni fakultet, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik,
– poznavanje rada na računam, (minimalno MSWord, ExcelL..),
– najmanje 2 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.
Kratak opis poslova: praćenje i primjena propisa iz oblasti javnih nabavki, priprema tenderske dokumentacije za nabavku putem javnog poziva, prijem i evidencija prispjelih ponuda i dostavljanje Komisiji za javne nabavke, priprema elemenata za ugovor s dobavljačima, kontrola isporuke/realizacije ugovorenih nabavki prema ugovoru i predviđenim rokovima isporuke, saradnja s Odjeljenjem za internu reviziju na valitetnoj pripremi podataka i dokumentacije za provođenje interne revizije, provođenje mjera za otklanjanje nedostataka koji se utvrde prilikom provođenja interne revizije i druge poslove u okviru opisa radnog mjesta.
Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 1.332,14 KM.

Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

  • potpisanu prijavu sa kraćom biografijom odnosno CV,
  • rodni list,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove odnosno ljekarsko uvjerenje,
  • (dostavlja kandidat koji bude izabran prije početka rada),
  • diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,
  • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu, uz obavezno navedena radna mjesta na kojima je radio sa periodima trajanja rada i stručnom spremom predviđenom za to radno mjesto,
  • uvjerenje/potvrdu o položenom kursu iz poznavanja rada na računaru, a ukoliko kandidat ne posjeduje uvjerenje/potvrdu, izvršit će se prethodna provjera znanja za rad u MSOffice u toku oglasne procedure.

III.

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci računajući do dana objave javnog oglasa.
Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata.
Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će pozvani na pismeni i usmeni stručni ispit iz oblasti javnih nabavki, nadležnosti organa upravljanja i organa kontroliranja u javnim preduzećima, uz literaturu za ispit, kako slijedi: Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o obligacionim odnosima, Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda, Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama. Odluka o obaveznoj
primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.
Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti pri čemu se svaki tačan odgovor boduje sa pet bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 15 boodva, smatra se da kandidat nije položio stručni ispit i isti ne učestvuje u daljem postupku.
Usmeni stručni ispit/intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije.
Kandidati će o terminu održavanja pismenog i usmenog ispita biti obaviješteni na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja intervjua.
Nakon održanog intervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu.
Kandidati sa kojima bude obavljen intervju bit će pismeno obaviješteni o ishodu oglasa.
Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/423-097, lokal 133.

IV.

Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

V.

Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.

VI.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Grada Zenica, Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu i sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE” d.o.o. Zenica
Ul. Bilmišće br. 107
72 000 Zenica
„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS NE OTVARATI”

Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.