JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 12/03, 34/03, 65/13), člana 28. tačka b) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), i Odluke Odbora za reviziju Javnog preduzeća ¨Grijanje¨ d.o.o. Zenica, broj: 10657/20 od 17.08.2020. godine, raspisuje se

J A V N I    O G L A S
za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju
Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica

I.

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica.

II.

Izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica izvršit će Odbor za reviziju Javnog preduzeća ¨Grijanje¨d.o.o. Zenica uz prethodnu saglasnost Skupštine Preduzeća.

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Dužnosti direktora Odjela za internu reviziju utvrđene su članovima 30. do 33. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Statutom Preduzeća.

Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju utvrđuju se ugovorom, u skladu sa Odlukom Skupštine i Odbora za reviziju Javnog preduzeća ¨Grijanje¨d.o.o. Zenica.

III.

Kandidat koji se prijavi za direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

1. Opći uslovi:

a) da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,

d) da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH,

e) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

f) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup-prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora Odjela za internu reviziju 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,

g) da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,

h) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH,

i) da nije na funkciji u političkoj stranci,

j) da nije član Odbora za reviziju, Nadzornog odbora ili Uprave, zaposlen u Preduzeću niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću,

k) da sa članovima Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom.

2. Posebni uslovi:

a) da ima završenu visoku stručnu spremu ekonomskog smjera-najmanje 240 ECTS bodova,

b) da posjeduje certifikat internog revizora za javni sektor ili privredu,

c) da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima računovodstva i revizije, nakon završene visoke stručne spreme.

IV.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

-sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa preduzeća,

-sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti direktora Odjela za internu reviziju,

-stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja, te poznavanje zakona i propisa iz oblasti finansija, računovodstva i revizije,

-organizacijske sposobnosti, prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti,

-sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka, upravljanja finansijama i ljudskim resursima,

-rezultati ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuke poslodavaca.

V.

Uz prijavu kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, dostaviti sljedeće:

 • kraću biografiju sa podacima i kontakt telefon,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • potvrdu o prebivalištu – CIPS,
 • izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
 • izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive za rad na poslovima direktora Odjela interne revizije, 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • izjavu nadležnog organa da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,
 • izjavu da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH,
 • izjavu da ne vrši funkciju u političkim strankama u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH,
 • izjavu da nije član Odbora za reviziju, Nadzornog odbora ili Uprave, zaposlen u Preduzeću niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću,
 • izjavu da sa članovima Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom,
 • diploma o završenoj VSS,
 • certifikat internog revizora za javni sektor ili privredu,
 • potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu na računovodstvenim poslovima i poslovima revizije,
 • referenc listu obavljenih revizija.

VI.

Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Prijave kandidata treba da sadrže biografiju, adresu i kontakt telefon.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom, na adresu Javnog preduzeća

¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica, ul. Bilmišće broj 107, 72000 Zenica,
sa naznakom:
„Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju
Javnog preduzeća ¨Grijanje¨d.o.o. Zenica
-NE OTVARATI.“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.