JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora kao predsjednika i izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana Uprave Javnog preduzeća „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora kao predsjednika i izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana Uprave Javnog preduzeća „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica


Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 31. i 39. Statuta Javnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplote “Grijanje” d.o.o. Zenica, Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora kao predsjednika i izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana Uprave Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica, broj: 9829/20 od 28.07.2020. godine i broj: 10585/20 od 13.08.2020. godine, Nadzorni odbor Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica, raspisuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje direktora kao predsjednika i izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana
Uprave Javnog preduzeća “GRIJANJE” d.o.o. Zenica

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora kao predsjednika i izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana Uprave Javnog preduzeća “GRIJANJE” d.o.o. Zenica, na mandatni period od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

I. Opis pozicije direktora

Direktor Javnog preduzeća “GRIJANJE” d.o.o. Zenica, kao predsjednik Uprave Preduzeća, nadležan je i odgovoran za:
– organizaciju i vođenje poslovanja Preduzeća,
– izvještavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev,
– provođenje Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Preduzeća,
– izradu i nadgledanje realizacije planova Preduzeća,
– osiguranje provođenja propisa za postupak javnih nabavki,
– izradu kalkulacija cijena i načinu plaćanja isporučene toplotne energije i drugih usluga,
– zastupanje preduzeća prema trećim licima,
– donosi Pravilnik o radu,
– radnopravni status radnika,
– priprema prijedlog o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka,
– staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduzeća,
– implementacija Etičkog kodeksa u Preduzeću,
– obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom tako što će se protiv
lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,
– primjenu preporuka Odbora za reviziju ,
– osiguranje uslova za rad Odjela za internu reviziju,
– Poslovnik o radu Uprave,
– drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Preduzeća.

Osim naprijed navedenih nadležnosti i odgovornosti, direktor Javnog preduzeća “GRIJANJE” d.o.o. Zenica, je nadležan i odgovoran da:
– predsjedava Upravom,
– organizuje i rukovodi procesom rada i samostalno donosi odluke,
– utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku,
– zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje, zastupa Preduzeće pred sudovima i drugim
organima i u odnosima prema trećim licima,
– daje punomoć za zastupanje pred sudovima i drugim organima radnicima Preduzeća,
– odgovara Nadzornom odboru i osnivaču za zakonitost rada Preduzeća,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

II. Opis pozicije izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove

Izvršni direktor za pravne i ekonomske poslove Javnog preduzeća “GRIJANJE” d.o.o. Zenica, kao član Uprave Preduzeća, nadležan je i odgovoran za:
– organizaciju i vođenje poslovanja Preduzeća,
– izvještavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev,
– provođenje Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Preduzeća,
– izradu i nadgledanje realizacije planova Preduzeća,
– osiguranje provođenja propisa za postupak javnih nabavki,
– izradu kalkulacija cijena i načinu plaćanja isporučene toplotne energije i drugih usluga,
– zastupanje preduzeća prema trećim licima,
– donosi Pravilnik o radu,
– radnopravni status radnika,
– priprema prijedlog o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka,
– staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduzeća,
– implementacija Etičkog kodeksa u Preduzeću ,
– obezbjeđenje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa Etičkim kodeksom tako što će se protiv lica koja krše navedeni kodeks provesti disciplinski postupak,
– primjenu preporuka Odbora za reviziju,
– osiguranje uslova za rad Odjela za internu reviziju,
– Poslovnik o radu Uprave,
– drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Preduzeća.

Osim naprijed navedenih nadležnosti i odgovornosti, izvršni direktor za pravne i ekonomske poslove Javnog preduzeća “GRIJANJE” d.o.o. Zenica, je nadležan i odgovoran da:
– učestvuje u radu Uprave,
– organizuje rad pravnih i ekonomskih poslove u preduzeću,
– obezbjeđuje prijedloge akata Preduzeća koje donose organi upravljanja Preduzeća,
– vrši kontrolu svih ugovora koje zaključuje preduzeće,
– zastupa preduzeće pred sudovima i drugim organima,
– obavlja i druge poslove po nalogu organa upravljanja.

Kandidati koji apliciraju na poziciju direktora i/ili izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove Javnog preduzeća “GRIJANJE” d.o.o. Zenica moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

a) Opći uslovi za obe pozicije su:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog javnog oglasa,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
– da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH” broj: 12/03 i 34/03),
– da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu
interesa (Službene novine FBiH broj 70/08);
– da nema privatni i/ili finansijski interes u Preduzeću,
– da nije osuđivan za krivično djelo ;
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak pred nadležnim sudom;
– da nije lice kojem je pravosnažnom odlukom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti člana uprave u preduzeću, tri godine od dana pravosnažnosti odluke.

b) Posebni uslovi za poziciju direktora kao predsjednika Uprave Javnog preduzeć a “Grijanje” d.o.o. Zenica su:
– da ima VSS – VII stepen stručne spreme, diplomu visokog obrazovanja, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, mašinskog, pravnog ili ekonomskog smjera,
– da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
– da ponudi program razvoja preduzeća za period od četiri godine.

c) Posebni uslovi za poziciju izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana Uprave Javnog preduzeć a “Grijanje” d.o.o. Zenica su:
– da ima VSS – VII stepen stručne spreme, diplomu visokog obrazovanja, odnosno završeno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne ili ekonomske struke,
– da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.

III. Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu treba dostaviti slijedeće dokumente (originalne ili ovjerene kopije):
– dokaz o stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
– uvjerenje o državljanstvu BiH , ne starije od 3 (tri) mjeseca ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte,
– program razvoja preduzeća za period od četiri godine (samo za poziciju direktora kao predsjednika Uprave Javnog preduzeća “Grijanje ‘d.o.o. Zenica),
– ovjerena izjava o činjenicama nabrojanim u alinejama od 3. do 8. Općih uslova.

Pored naprijed navedene dokumentacije, kandidat koji bude izabran na poziciju direktora ili izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove dužan je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak od kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca),
– uvjerenje/potvrda da kandidatu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja aktivnosti/djelatnosti, tri godine od dana pravosnažnosti odluke o izrečenoj zaštitnoj mjeri izdato od nadležnog Općinskog suda prema mjestu prebivališta kandidata (ne starije od tri mjeseca).

Napomena: Dokaz da kandidat nije osuđivan za krivično djelo (alineja 8. Opć ih uslova) od nadležnog MUP-a službeno će se zatražiti za kandidata koji bude predložen za konačno imenovanje.

Podnosioci prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:

“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI”
JAVNO PREDUZEĆE “GRIJANJE” D.O.O. ZENICA
Komisija za provođenje postupka izbora
direktora kao predsjednika i izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana Uprave Javnog preduzeć a “Grijanje” d.o.o. Zenica
Ul. Bilmišć e br. 107,
72 000 ZENICA

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

TEKS KONKURSA U PDF: