JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

Na osnovu Odluke Uprave Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica o potrebi prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „Grijanje“ d.o.o. Zenica, broj: 17490/19/HA od 04.11.2019. godine, Uprava Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem  radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
 uz uslov probnog rada

 I.

            U radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 2 (dva) mjeseca, prima se radnik na upražnjeno radno mjesto,

 • Blagajnik – 1 (jedan) izvršilac.

II.

            Prijavljivanje na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata.
Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:

1. Opći uslovi:

 • da je stariji od 18 godina,

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,

 • da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.

2. Posebni uslovi:

 • završena srednja ekonomska škola, gimnazija ili upravna, IV stepen stručne spreme,

 • poznavanje rada na računaru (minimalno MSWord, Excell…)

 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.

            Kratak opis poslova: naplata računa od fizičkih lica i pravnih lica, knjiženje naplaćenih računa u bazu kupaca fizičkih i pravnih lica (on-line unos podataka), vođenje analitike dnevnika uplata, specifikacije pologa pazara, polog pazara na banke, kao i drugi poslovi u struci i zanimanju, po nalogu i instrukcijama šefa odjeljenja i rukovodioca službe.

            Osnovna plaća radnog mjesta iznosi 918,51 KM.

            Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti:

 • potpisanu prijavu sa kraćom biografijom odnosno CV,

 • rodni list,

 • uvjerenje o državljanstvu,

 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove odnosno ljekarsko uvjerenje,

  (dostavlja kandidat koji bude izabran prije početka rada),

 • diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi,

 • uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu, uz obavezno navedena radna mjesta na kojima je radio sa periodima trajanja rada i stručnom spremom predviđenom za to radno mjesto,

 • uvjerenje/potvrdu o položenom kursu iz poznavanja rada na računaru, a ukoliko kandidat ne posjeduje uvjerenje/potvrdu, izvršit će se prethodna provjera znanja za rad u MSOffice u toku oglasne procedure.

III.

            Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave javnog oglasa.

            Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom) obavit će se intervju u vidu usmenog razgovora u toku kojeg će se komisija upoznati sa dosadašnjim poslovima koje su kandidati obavljali i njihovim kvalifikacijama za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen javni oglas.

            Kandidati će o terminu održavanja intervjua biti obaviješteni na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu  ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

            Nakon održanog intervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu.

            Kandidati sa kojima bude obavljen intervju bit će pismeno obaviješteni o ishodu oglasa.

            Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/423-097, lokal 133.

IV.

            Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 2 (dva) mjeseca. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu  radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata.

V.

            Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos.

VI.

            Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Grada Zenica, Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

            Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom  listu “Oslobođenje”.

            Prijave sa potrebnom dokumentacijom, treba dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu i sa naznakom:

Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica
Ul. Bilmišće br. 107
72 000 Zenica

 NE OTVARAJ –
PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

            Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

            Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

            Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.