Saradnja sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH – Projekat: „Termografsko snimanje iz zraka distributivne mreže sistema daljinskog grijanja u gradu Zenici“

Saradnja sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH – Projekat: „Termografsko snimanje iz zraka distributivne mreže sistema daljinskog grijanja u gradu Zenici“

Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica je u toku 2022/2023. godina uspješno realizovalo aktivnosti u skladu sa ugovorom sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH o dodjeli finansijskih sredstava, a koji se odnosi na projekat „Termografsko snimanje iz zraka distributivne mreže sistema daljinskog grijanja u gradu Zenici“.

Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica kroz realizaciju svojih projekata ostvaruje značajne rezultate u povećanju energijske efikasnosti, kvalitetnije isporuke toplotne energije i smanjenju operativnih troškova, istovremeno doprinoseći zaštiti okoline, u prvom redu zaštiti zraka.

Projekat „Termografsko snimanje iz zraka distributivne mreže sistema daljinskog grijanja u gradu Zenici“, obuhvatio je termografsko snimanje iz zraka cjevovoda distributivne mreže daljinskog grijanja u gradu Zenici ukupne dužine preko 191 km, a maksimalan iznos odobrenih sredstava od strane Fonda iznosi 80.000,00 KM.

Aktivosti na izradi aplikacije za Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava iz oblasti zaštite okoliša urbanih centara, te aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za provođenje postupka javne nabavke za odabir izvođača radova, te pripremu podloga za provođenje termografsko snimanja zraka su izvršene vlastitim kapacitetima. Voditelj projekta ispred Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica je bio Šišić Sead. Izvođač termografskog snimanja iz zraka je bilo preduzeće „Zedis“ d.o.o. Zenica.

U narednom periodu Javno preduzeće „Grijanje“ d.o.o. Zenica će nastaviti sa  realizacijom novih projekata uz saradnju, odnosno sufinansiranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a sve u svrhu zaštite okoliša uz primjenu najnovijih tehnologija.