Archive for August, 2020

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 12/03, 34/03, 65/13), člana 28. tačka b) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), i Odluke Odbora za reviziju Javnog preduzeća ¨Grijanje¨ d.o.o. Zenica, broj: 10657/20 od 17.08.2020. godine, raspisuje se

J A V N I    O G L A S
za izbor i ...

Više...
0

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje direktora kao predsjednika i izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana Uprave Javnog preduzeća „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica


Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 31. i 39. Statuta Javnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplote “Grijanje” d.o.o. Zenica, Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora kao predsjednika i izvršnog direktora za pravne i ekonomske poslove kao člana Uprave Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica, broj: 9829/20 ...

Više...
0