PLAĆANJE RAČUNA

PLAĆANJE RAČUNA


Kupci iz kategorije domaćinstva mogu vršiti plaćanje računa za toplotnu energiju u poslovnicama J.P. „Grijanje“ d.o.o. Zenica, putem elektronskog bankarstva te na šalterima poslovnih banaka i BH Pošte.

Račun bez plaćanja provizije možete platiti na naplatnim mjestima preduzeća u ulici Bilmišće 107, Branilaca Bosne 2 i na šalterima zajedničkih naplatnih mjesta.

Popunjavanje naloga za plaćanje

Osim usluga plaćanja putem papirnih naloga, poslovne banke nude mogućnost plaćanja putem standardnih elektronskih uplatnica. Ovisno o interfejsu internet ili mobilnog bankarstva, osnovni podaci za unos su sljedeći:

· Naziv primaoca:


JAVNO PREDUZEĆE GRIJANJE D.O.O. ZENICA
Bilmišće 107,  72000 Zenica

·  Račun primaoca:


Otvoreni transakcijski računi preduzeća JP Grijanje doo Zenica kod poslovnih banaka:

ASA banka d.d. Sarajevo 1340100000016319
BBI banka d.d. Sarajevo 1418010003709530
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610550017050013
Sparkasse bank d.d. Sarajevo 1995130107591148
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo 1861610310818935

·  Svrha doznake:


U svrhu doznake na nalogu za plaćanje (elektornskom ili papirnom) prepišite broj računa koji se sastoji od šifre potrošača – lokacije–mjesec i godina- redni broj računa.

Plaćanje po sudskim predmetima


Na nalogu za plaćanje u elektronskom ili papirnom formatu u svrhu doznake upisati broj sudskog predmeta a zatim osnov plaćanja (dug, kamata ili troškovi).
Primjer: