Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju JP “Grijanje” d.o.o. Zenica

Na osnovu člana 8. i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (¨Službene novine Federacije BiH¨, broj 12/03, 34/03 i 65/13) Odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća ¨Grijanje¨ d.o.o. Zenica, broj 7019/19 od 29.04.2019. godine, raspisuje se

 JAVNI   KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZEĆA ¨GRIJANJE¨ D.O.O. ZENICA

I.

      Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Odbora za reviziju Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: Preduzeće).

II.

     Nadzorni odbor Preduzeća će izvršiti izbor kandidata Odbora za reviziju, većinom glasova na osnovu provedenog javnog konkursa i podnijeti prijedlog za imenovanje Skupštini Preduzeća.

     Mandat članova Odbora za reviziju traje 4 (četiri) godine.

     Dužnosti Odbora za reviziju utvrđene su članom 28. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Statutom Preduzeća.

     Naknada i druga prava Odbora za reviziju utvrđuju se ugovorom na osnovu Odluke Skupštine Preduzeća.

III.

      Prijavljivanje na konkurs vrši se pisanom prijavom na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata.

      Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci računajući od dana zadnjeg objavljivanja konkursa u dnevnom listu Oslobođenje ili Službenim novinama Federacije BiH“

      Kandidati koji se prijavljuju na konkurs, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove:   

 

Opći uslovi:

– da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija i CIPS-ova prijava prebivališta),

– da je stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: ovjerena kopija lične karte),

– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

– da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup-prekršaj nespojiv sa dužnošću Odbora za reviziju 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka),

– da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora za reviziju (potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

– da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

– da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

– da nije član Nadzornog odbora ili Uprave, zaposlen u Preduzeću niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

– da sa članovima Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),

 

Posebni uslovi:

– da ima završenu visoku stručnu spremu ekonomskog ili pravnog smjera vrednovanu sa najmanje 240 ECTS bodova (dokaz: ovjerena fotokopija diplome),

– da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i spremi (dokaz: potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu),

– da posjeduje stručna i profesionalna znanja vezana za sadržaj i način rada Odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava (preporuka ranijeg poslodavca).

IV.

     Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

-stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja i vršenje finansijskog nadzora, te poznavanje zakona i propisa na području djelovanja Odbora za reviziju,

-prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti,

-sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka,

-rezultati ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

V.

      Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od dana  isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

     Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje ili Službenim novinama Federacije BiH.

     Prijave kandidata treba da sadrže biografiju, adresu i kontakt telefon.

     Prijavu i sve tražene dokumente treba dostaviti lično ili preporučeno poštom, na adresu Javnog preduzeća ¨GRIJANJE¨ d.o.o. Zenica, ul. Bilmišće broj 107, 72000 Zenica, sa naznakom ¨Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju- NE OTVARATI¨.

    

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.